23. Piknik Naukowy

Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ADRES INSTYTUCJI
Koordynator
NAMIOTY
Uwaga: przyznane namioty i wyposażenie będą widoczne po pierwszej ewaluacji.
WYPOSAŻENIE i MEDIA (zapotrzebowanie)
UWAGI
ODPADY
UWAGA: Organizator nie zapewnia pojemników na zlewki chemiczne.
O programie (wszystkich pokazach jako całość)
Zagrożenia występujące w pokazie
Nazwa substancjiMaksymalna ilość na stanowiskuStężenie
Uwaga: w przypadku większej ilości prosimy o kontakt email z organizatorami.

Definicja: Należy przez to rozumieć:
a) gazy palne,
b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,
f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
g) materiały mające skłonności do samozapalenia,
h) materiały inne niż wymienione w lit. a—g, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru;

Nazwa substancjiMaksymalna ilość na stanowiskuStężenie
Uwaga: w przypadku większej ilości prosimy o kontakt email z organizatorami.